loading
Presentation


DEFINICJE

Serwis – DanceBook.pl jest zorganizowanÄ… platforma edukacyjnÄ… podÅ‚Ä…czona do sieci internet, umożliwiajÄ…ca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez DanceBook.pl i/lub jej partnerów, a także innych Å›wiatowych zasobów Internetu oraz realizacjÄ™ operacji handlowych przez Internet.
Użytkownik – oznacza każdÄ… osobÄ™, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu DanceBook.pl.
Formularz Rejestracyjny – formularz, który trzeba wypeÅ‚nić podczas procesu rejestracji do serwisu
HasÅ‚o – ciÄ…g znaków, umożliwiajÄ…cych logowanie siÄ™ do systemu
Login - Nazwa Użytkownika (w serwisie DanceBook.pl - jest to adres email)
Logowanie – proces uzyskania dostÄ™pu do zasobów online , po sprawdzeniu tożsamoÅ›ci użytkownika
Instruktor – osoba prezentujÄ…ca kurs 
Lekcja– pojedyÅ„cze wideo lub artykuÅ‚ w serwisie
Kurs - kilka lekcji lub artykuÅ‚ów, pod jednÄ… nazwÄ…
UsÅ‚uga – Lekcja lub Kurs
 

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) okreÅ›la ogólne zasady stanowiÄ…ce prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.DanceBook.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostÄ™pnych w nim kursów oraz lekcji internetowych.
2. Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukoÅ„czyÅ‚a 18 rok życia, posiadajÄ…ca peÅ‚nÄ… zdolność do czynnoÅ›ci prawnych a także podmioty gospodarcze i inne.
3. Każdy Użytkownik zobowiÄ…zany jest, z momentem podjÄ™cia czynnoÅ›ci zmierzajÄ…cych do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oÅ›wiadcza tym samym, że zapoznaÅ‚ siÄ™ z niniejszym Regulaminem oraz PolitykÄ… PrywatnoÅ›ci, w peÅ‚ni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiÄ…zuje siÄ™ do ich bezwzglÄ™dnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza siÄ™ z powyższym, powinien powstrzymać siÄ™ od korzystania z usÅ‚ug Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie Å›wiadczenia usÅ‚ug i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
4. WÅ‚aÅ›cicielem i administratorem Serwisu (zwany dalej „Administratorem”) jest firma "J-Product", ul. Starego DÄ™bu 40, 01-424 Warszawa
figurujÄ…ca w EDG po numerem NIP 5242712238, REGON 147015944.
5. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
poÅ‚Ä…czenie z sieciÄ… Internet (prÄ™dkość minimum 4MB/s),  przeglÄ…darka internetowa, obsÅ‚ugujÄ…ca HTML5, JavaScript.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika, wynikające z punktu 5.
 

§ 2 Rodzaj i zakres Å›wiadczonych usÅ‚ug

 
1.      Serwis Dancebook.pl udostÄ™pnia autorskie lekcje i kursy taÅ„ca w postaci wideo oraz tekstu. Korzystanie z zasobów serwisu jest caÅ‚kowicie dobrowolne.
2.      Administracja Dancebook.pl ma prawo dowolnej zmiany cen, ekspozycji kursów i materiaÅ‚ów dydaktycznych, dodawania kursów, wycofywania kursów a także przeprowadzania promocji oraz ich koÅ„czenia.
3.      Serwis DanceBook.pl jest autorem kursów i posiada prawa do materiaÅ‚ów użytych w kursie.

§ 3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU

 
1.      Z kursów mogÄ… korzystać zainteresowane osoby w wersji pÅ‚atnej oraz darmowej. W przypadku kursów darmowych, dostÄ™p jest zaraz po zaÅ‚ogowaniu. W przypadku kursów pÅ‚atnych - po uiszczeniu opÅ‚aty.
2.      Kursy pÅ‚atne dostÄ™pne dla Zalogowanego Użytkownika po tym, jak wpÅ‚ata zaksiÄ™guje siÄ™ na koncie.
3.      DostÄ™p do kupionego przez Użytkownika kursu czy lekcji to1 Rok (365 dni).
4.      Akceptacja regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyÅ‚anie na podany przez Użytkownika adres e-mail informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
5.      Użytkownik wyraża zgodÄ™ na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z UstawÄ… o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).
6.      WÅ‚aÅ›ciciel serwisu może udostÄ™pnić dane osobowe podmiotom, jeÅ›li jest to niezbÄ™dne do Å›wiadczenia jego usÅ‚ug a także w przypadku, gdy istnieje konieczność przekazania informacji organom Å›cigania.
7.      Zgodnie z ustawÄ… o Å›wiadczeniu usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ… (Dz.U.Nr 144) użytkownik wyraża zgodÄ™ na Å›wiadczenie usÅ‚ug drogÄ… elektronicznÄ….
8.      Użytkownicy, którzy sÄ… zarejestrowani w serwisie, wyrażajÄ… zgodÄ™ na przesyÅ‚anie informacji oraz komunikatów (w tym komunikatów promocyjnych), za pomocÄ… E-mail oraz przy zastosowaniu Å›rodków przekazu (w tym Å›rodków telefonicznych i teleinformatycznych). WysÅ‚ana wiadomość jest uważna za skutecznie dorÄ™czonÄ….
9.      Rozliczenia transakcji kartÄ… kredytowÄ… i e-przelewem przeprowadzane sÄ… za poÅ›rednictwem serwisu Dotpay.pl
10. Wszystkie ceny oferowanych produktów w Dancebook.pl, sÄ… cenami brutto.

 §4 REJESTRACJA

1.      Platforma dziaÅ‚a w systemie online.
2.      Warunkiem korzystania z serwisu jest zaakceptowanie regulaminu, a nastÄ™pnie zarejestrowanie siÄ™ w serwisie. Po wypeÅ‚nieniu formularza rejestracyjnego, otrzymuje siÄ™ link aktywacyjny wysÅ‚any na email. Po prawidÅ‚owo przeprowadzonej rejestracji Użytkownik otrzymuje peÅ‚en dostÄ™p do serwisu, wyÅ‚Ä…czajÄ…c pÅ‚atne kursy. W każdej chwili Użytkownik może modyfikować swoje dane w panelu administracyjnym. Po przesÅ‚aniu wypeÅ‚nionego formularza., Użytkownik w sposób czynny zaczyna korzystać z zasobów serwisu.
3.      Utrwalenie oraz zabezpieczenie procedury rejestracji nastÄ™puje poprzez wysÅ‚anie linków aktywacyjnych oraz informacji w wersjach elektronicznych a także stworzenie bazy danych.
4.      Serwis zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji użytkownika.
5.      W przypadku naruszenia regulaminu, Użytkownik może mieć zablokowany dostÄ™p do konta, czasowo lub na staÅ‚e. Poza tym, w przypadku naruszenia regulaminu nie można roÅ›cić sobie jakichkolwiek praw do Serwisu www.dancebook.pl   
6.      Użytkownik w dowolnym czasie może zrezygnować z korzystania z Serwisu
Rozwiązanie umowy następuje, gdy:
a. zalega z płatnościami
b. nazwa Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi zasadami
c. Użytkownik nie respektuje regulaminu
d. na wniosek WÅ‚aÅ›ciciela  
 

§5 UÅ»YTKOWNIK

1.      Użytkownik, który uczy siÄ™ poprzez kurs/lekcjÄ™, ponosi odpowiedzialność za wyniki w nauce i brak wyników w nauce oraz wszelkie dziaÅ‚ania wynikajÄ…ce z uzyskanej wiedzy.
2.      Użytkownik zobowiÄ…zany jest do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami oraz prawem polskim. Upublicznienie swoich danych osobowych jest na wÅ‚asnÄ… odpowiedzialność.
3.      Użytkownik może wybrać sobie kursy, które opÅ‚aci, i z których bÄ™dzie mógÅ‚ skorzystać. Aktualna lista kursów a także cenniki dostÄ™pne sÄ… na stronie serwisu.

§ 6 PRAWA WŁASNOÅšCI INTELEKTUALNEJ

 
1. Serwis, oferujÄ…c Użytkownikom dostÄ™p do informacji rozpowszechnianych za poÅ›rednictwem Serwisu zwraca szczególnÄ… uwagÄ™ na konieczność respektowania praw wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej.
2. Nabywca kursu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urzÄ…dzeniach, wprowadzać do pamiÄ™ci komputera lub innych wÅ‚aÅ›ciwych urzÄ…dzeÅ„ w celu zapoznania siÄ™ z treÅ›ciÄ…, bez możliwoÅ›ci ingerowania w tÄ™ treść, powielania plików kursu, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treÅ›ci w caÅ‚oÅ›ci lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeÅ„ lub oznaczeÅ„). Niedozwolone jest również rozpowszechnianie takiego kursu oraz nagraÅ„, udostÄ™pnianie lub odtwarzanie publiczne, bez wzglÄ™du na cel i formÄ™ tych dziaÅ‚aÅ„. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Administratorem tylko w formie pisemnej umowy.
3. Każdy nabywca kursu zobowiÄ…zany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miaÅ‚y do niego dostÄ™pu w ten sposób, aby mogÅ‚y go powielać, dystrybuować bez zgody Administratora albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Administrator może kierować roszczenia z tego tytuÅ‚u wzglÄ™dem znanego mu nabywcy z tytuÅ‚u Å‚amania praw autorskich.
5. Wszelkie nagrania mp3, ebooki i filmy wideo udostÄ™pniane na Å‚amach Serwisu – odpÅ‚atnie lub nieodpÅ‚atnie – podlegajÄ… ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 

§ 7 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 
1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać
drogÄ… elektronicznÄ… poprzez formularz kontaktowy, znajdujÄ…cy siÄ™ pod adresem: www.DanceBook.pl/Kontakt.
lub pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
 
„J-Product” Dmitry Kuchin
ul. Starego Dębu 40
01-424 Warszawa
 
Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostanÄ… rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgÅ‚oszenia. jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli wynika ona z nieznajomoÅ›ci Regulaminu, niezastosowania siÄ™ przez Użytkownika do udzielanych wskazówek oraz informacji ukazujÄ…cych siÄ™ na bieżąco na Å‚amach Serwisu.
3. Każdemu Użytkownikowi nabywajÄ…cemu dostÄ™p do kursu za poÅ›rednictwem Serwisu, przysÅ‚uguje prawo caÅ‚kowitego zwrotu zainwestowanej kwoty, jeżeli Użytkownik nie bÄ™dzie zadowolony z jakoÅ›ci produktu. Czas ubiegania siÄ™  o zwrot należnoÅ›ci zostaÅ‚ wyznaczony na 30 dni liczonych od daty zakupu dostÄ™pu do kursu. Administrator zastrzega sobie prawo odmowy przyjÄ™cia zwrotu w wyjÄ…tkowych sytuacjach, gdy wystÄ…piÄ… uzasadnione wÄ…tpliwoÅ›ci, iż dokonywany zwrot nosi cechy nadużycia prawa do zwrotu (wielokrotne zwroty, kupowanie wielu produktów po kolei i ich zwracanie itp.).
4. Zwrot wartoÅ›ci kursu odbywa siÄ™ poprzez wysÅ‚anie przez Użytkownika wiadomoÅ›ci poprzez formularz kontaktowy (dostÄ™pny pod adresem: www.dancebook.pl/Kontakt) do Administratora, w której Użytkownik oÅ›wiadczy, iż ma zamiar skorzystać z prawa do otrzymania zwrotu pieniÄ™dzy, podajÄ…c swoje dane (imiÄ™ i nazwisko oraz adres e-mail z jakiego zostaÅ‚ dokonany zakup dostÄ™pu), datÄ™ i cenÄ™ zakupu.
5. W ciągu 14 dni od otrzymania wiadomości email o chęci otrzymania zwrotu pieniędzy, Administrator odpowie Użytkownikowi, jeżeli prośba o zwrot nie nosi znamion nadużycia Użytkownik zostanie poproszony o wskazanie numeru konta bankowego, na jaki Administrator ma przelać należną kwotę zwrotu.
6. Zwrot pełnej należności zapłaconej przez Użytkownika za kurs, bez jakichkolwiek potrąceń zostanie dokonany w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Administratora numeru konta bankowego, na jaki zwrot ma zostać dokonany.
7. JednoczeÅ›nie dostÄ™p do usÅ‚ugi z tytuÅ‚u której byÅ‚ zrealizowany zwrot zostanie zablokowany.
 

§ 8 INFORMACJE KOŃCOWE

 
1. Administrator nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych w kursach oraz w informacjach publikowanych na łamach Serwisu jest dobrowolne.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego, caÅ‚kowitego lub częściowego wyÅ‚Ä…czenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usÅ‚ug lub przeprowadzania konserwacji, bez wczeÅ›niejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny usÅ‚ug w dowolnym czasie bez podawania przyczyn i informowania o tym Użytkowników.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za utratÄ™ danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awariÄ… sprzÄ™tu, dysfunkcjÄ… sieci Internet, utratÄ… na skutek dziaÅ‚ania osób trzecich.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treÅ›ci kierowanych przez Użytkowników do zespoÅ‚u obsÅ‚ugi Serwisu, a dotyczÄ…cych kwestii zwiÄ…zanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treÅ›ci warte sÄ… upublicznienia.
6. Zabronione jest bez zgody Administratora kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w caÅ‚oÅ›ci lub we fragmentach informacji, danych lub innych treÅ›ci dostÄ™pnych na Å‚amach Serwisu lub z niego pochodzÄ…cych, za wyjÄ…tkiem przypadków dozwolonego użytku wynikajÄ…cych z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
7. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
8. Po ukazaniu się na stronach Serwisu informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie się lub jakakolwiek inna czynność w Serwisie, dokonane po takim ogłoszeniu jednoznaczne są z bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.
9. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać siÄ™ od korzystania z Serwisu, a jeżeli jest staÅ‚ym Użytkownikiem, dla którego zmiany Regulaminu mogÄ… mieć znaczenie, powinien o tym poinformować niezwÅ‚ocznie Administratora.
10. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Użytkownika z udziału we wszystkich aspektach stałego funkcjonowania w Serwisie.
11. Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usług czy zmiany profilu działania.
 
 

 

 

My Orders

Security payment guarantee
Speak